Переведення до Українського Католицького Університету з інших вищих навчальних закладів здійснюється згідно з “Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”, затвердженим наказом №191/153 від 06.06.96 р.

Переведення студентів інших навчальних закладів до УКУ здійснюється лише на другий і третій курси. Рішення про перехід студента з іншого навчального закладу приймає Ректор Університету на основі заяви кандидата на переведення і подання декана факультету. В заяві слід вказати мотиви переходу і отримати письмову згоду Ректора свого навчального закладу. Декан факультету приймає заяву і проводить співбесіду. При цьому:

 • напрям освіти отриманої на попередньому місці навчання повинен відповідати напрямові освіти в УКУ;
 • визначається академічна різниця і встановлюється терміни її ліквідації.

 

Окрім того, кандидат повинен подати:

 • Заява на ім’я ректора УКУ від Вас з проханням про переведення. В заяві слід вказати мотиви переходу;
 • Письмова згода свого Ректора на переведення до УКУ;
 • Офіційні виписки успішності з кожного вищого навчального закладу, де особа навчалася, завірені за місцем навчання;
 • Характеристику з останнього місця навчання;
 • Рекомендаційний лист від особи (декана, викладача), яка не менше року особисто знає кандидата в якості студента, і може об’єктивно оцінити його інтелектуальні та моральні якості;
 • Співбесіда з комісією;
 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (якщо у Вас іншого немає, то мова в даному випадку йде про ваш шкільний атестат з додатком, з зазначенням оцінок по предметам);
 • Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України);
 • Копію ідентифікаційного коду;
 • 4 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см

 

При позитивному висновку розгляду заяви і за умови ліквідації академічної різниці, встановленої деканом, Ректор Університету видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять. Натомість, до закладу освіти, в якому він раніше навчався, скеровує запит щодо одержання поштою його особової справи.

В окремих випадках декан може вимагати від студента перезаліку з навчальної дисципліни. Перезалік відбувається у формі співбесіди студента з компетентним викладачем і представником деканату. При зарахуванні фахових дисциплін з попереднього місця навчання до розгляду беруться лише ті з них, які були складені з оцінкою вище, ніж “задовільно”. Університет може вимагати від студента повторного проходження окремих профільних курсів.

Ректор вищого навчального закладу, в якому студент навчався раніше, видає наказ про відрахування студента у зв’язку з його переведенням до іншого вищого навчального закладу і протягом тижня пересилає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти, від якого надійшов запит.

В тому університеті, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів. Ректор Університету після одержання особової справи студента видає наказ про його зарахування. Незалежно від тривалості попереднього навчання, мінімальний термін навчання в Університеті для отримання кваліфікації “бакалавр” складає два роки.