hi

Умови переведення

Переведення до Університету з інших вищих навчальних закладів здійснюється згідно з „Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”, затвердженим наказом №191/153 від 06.06.96 р.

Переведення студентів інших навчальних закладів на перший курс Університету не здійснюється.

Рішення про перехід студента з іншого навчального закладу до Університету приймає Ректор Університету на основі заяви кандидата на переведення і подання декана факультету. В заяві слід вказати мотиви переходу і отримати письмову згоду Ректора свого навчального закладу. Декан факультету приймає заяву і проводить співбесіду. При цьому:

  • напрям освіти, отриманої на попередньому місці навчання, повинен відповідати напрямові освіти в Університеті;
  • визначається академічна різниця і встановлюється терміни її ліквідації.

Крім того, кандидат повинен подати:

  • офіційні виписки успішності з кожного вищого навчального закладу, де він навчався, завірені за місцем навчання;
  • характеристику з останнього місця навчання;
  • рекомендаційний лист від особи (декана, викладача), яка не менше року особисто знає кандидата в якості студента, і може об’єктивно оцінити його інтелектуальні та моральні якості.

При позитивному висновку розгляду заяви і за умови ліквідації академічної різниці, встановленої деканом, Ректор Університету видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він раніше навчався, скеровує запит щодо одержання поштою його особової справи.

В окремих випадках декан може вимагати від студента перезаліку з навчальної дисципліни. Перезалік відбувається у формі співбесіди студента з компетентним викладачем і представником деканату.

При зарахуванні фахових дисциплін з попереднього місця навчання до розгляду беруться лише ті з них, які були складені з оцінкою вище, ніж “задовільно”.

Університет може вимагати від студента повторного проходження окремих профільних курсів.

Ректор вищого навчального закладу, в якому студент навчався раніше, видає наказ про відрахування студента у зв’язку з його переведенням до іншого вищого навчального закладу освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти, від якого надійшов запит. У вищому закладі освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.

Ректор Університету після одержання особової справи студента видає наказ про його зарахування.

Незалежно від тривалості попереднього навчання, мінімальний термін навчання в Університеті для отримання кваліфікації “бакалавр” складає два роки.